Regulamin

Regulamin świadczenia e-usługi

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem i operatorem portalu internetowego outwork.pl jest firma Outwork sp. z o.o., zwana dalej Outwork, z siedzibą na terenie Polski, 60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33, KRS: 302254698, REGON: 302254698.
2. Użytkownikiem portalu internetowego outwork.pl, zwanym dalej użytkownikiem, staje się każda osoba fizyczna lub prawna, która dokona na nim rejestracji.
3. Rejestracja użytkownika możliwa jest jedynie wtedy, gdy zaakceptuje on postanowienia niniejszego regulaminu w całości, a także wszelkie jego zmiany, o których zostanie powiadomiony.

II. REJESTRACJA, AKTYWACJA I ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA
1. Rejestracja konta na portalu outwork.pl możliwa jest na dwa poniższe sposoby:
1.1. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na portalu outwork.pl;
1.2. poprzez wtyczkę integrującą portal outwork.pl z portalami społecznościowymi Facebook i Twitter.
2. Jeżeli użytkownik jest osobą fizyczną, wówczas musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Firma lub osoba fizyczna rejestrująca się na portalu outwork.pl oświadcza, że wszystkie podane przez nią dane podczas rejestracji są pełne i prawdziwe.
4. Aktywacja konta użytkownika następuje:
4.1. poprzez link aktywacyjny wysyłany na pocztę e-mail, jeśli użytkownik zarejestrował się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na portalu outwork.pl;
4.2. automatycznie, jeśli użytkownik zarejestrował się poprzez wtyczkę integrującą portal outwork.pl z z portalami społecznościowymi Facebook i Twitter.
5. Rejestracja i aktywacja konta użytkownika nie wiąże się z żadną opłatą na rzecz Outwork.
6. Roszczenie o rejestrację i/lub aktywację konta użytkownika jest wykluczone. Outwork zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania lub aktywacji, a także wykluczenia użytkownika (także aktywnego), bez podania przyczyn, a w szczególności z powodu:
6.1. podania fałszywych danych przy rejestracji;
6.2. wątpliwości co do umocowania i prawnego istnienia użytkownika
6.3. wątpliwości lub podejrzenia co do wiarygodności oraz wypłacalności użytkownika;
6.4. podejrzenia o nieuczciwe prowadzenie interesów na portalu outwork.pl;
6.5. działalność konkurencyjną wobec portalu outwork.pl w tym umieszczanie bezpośrednich danych kontaktowych w ofertach;
6.6. naruszenia zasad niniejszego regulaminu świadczenia e-usługi.
7. Użytkownik może w każdej chwili zamknąć swoje konto na portalu outwork.pl samodzielnie, poprzez wybranie stosownej, dostępnej mu opcji. Zamknięcie konta nie oznacza wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń wobec niego, ani też zobowiązań jakich podjął się w trakcie korzystania z portalu outwork.pl.

III. DOSTĘP DO KONTA UŻYTKOWNIKA, NAZWA UŻYTKOWNIKA I HASŁO
1. Użytkownik zobowiązuje się dbać o to, aby jego nazwa użytkownika oraz hasło, niezbędne w procesie świadczenia e-usługi, były chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
2. Każde nieuprawnione użycie nazwy użytkownika lub hasła, o którym użytkownik się dowie lub które na podstawie zdarzeń faktycznych podejrzewa, powinno niezwłocznie zostać zgłoszone właścicielowi portalu outwork.pl.
3. Użytkownik odpowiada za nieuprawnione użycie swoich danych służących do identyfikacji użytkownika, chyba że wykaże, iż nieuprawnione użycie zostało spowodowane przyczynami, których ryzyko wystąpienia ponosi Outwork.

IV. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA - PRZETWARZANIE, ARCHIWIZACJA, TRANSMISJA
1. W momencie rejestracji na portalu outwork.pl, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i transmisję swoich danych osobowych, danych firmy oraz wszelkich innych informacji wymaganych przy rejestracji konta, a ponadto także i na ich archiwizację, jeśli jest ona konieczna dla celów dokumentacji i ze względów bezpieczeństwa. Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie danych użytkownika w celach handlowych i marketingowych portalu.
2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wewnątrzsystemowej korespondencji mailowej
3. Outwork jest w szczególności upoważniony do korzystania z danych i adresu mailowego użytkownika w następujący sposób:
3.1. rozporządzania nimi w ramach usługi świadczonej przez Outwork;
3.2. przekazywanie ich upoważnionym jednostkom w ramach obowiązków ustawowych
3.3. przekazywanie ich osobom trzecim – instytucjom publicznym we wszystkich przypadkach, gdy będzie to uwarunkowane uzasadnionym interesem portalu Outwork, wynikającym z działań użytkownika w portalu. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe poprzez akceptację regulaminu świadczenia usługi.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, PRYWATNOŚĆ, PLIKI COOKIE
1. Outwork zabezpiecza dane swoich użytkowników przed dostępem osób trzecich.
2. Użytkownik udostępnia Outwork swoje dane w następujących przypadkach:
2.1. podczas rejestracji na portalu Outwork użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych (nazwisko, imię, dane teleadresowe, telefon oraz mail). Informacje te nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
2.2. podczas logowania do konta na portalu outwork.pl, użytkownik jest proszony o podanie swojego loginu i hasła
3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Outwork elektronicznie, pod adresem email: info@outwork.pl, lub korespondencyjnie, przesyłając list polecony na adres: Outwork Sp. z o.o., 60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33.
4. Niektóre obszary portalu Outwork mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.
5. Outwork korzysta ponadto z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji portalu outwork.pl może okazać się niemożliwe.
6. Korzystając z portalu outwork.pl, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.                      
7. Korzystając z testów kompetencji portalu outwork.pl, użytkownik wyraża zgodę na publiczne wyświetlanie oraz dostęp do wyników przeprowadzonych przez siebie testów.


VI. PRZYPISANIE OŚWIADCZEŃ WOLI, DZIAŁAŃ I WYPOWIEDZI
Wszelkie oświadczenia woli, składane na portalu outwork.pl przez użytkownika, przekazywane innemu użytkownikowi lub też przez niego przyjmowane, oraz wszelkie inne działania i mające doniosłość prawną, są działaniami podejmowanymi wyłącznie przez samego użytkownika. Outwork nie działa w tym względzie ani w imieniu własnym, ani jako przedstawiciel osoby trzeciej.

VII. UMOWY I ROZLICZENIA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI
1. Wszelkie umowy i porozumienia zawierane są bezpośrednio pomiędzy użytkownikami portalu outwork.pl. Outwork nie jest ani stroną tych umów, ani też reprezentantem żadnej ze stron.
2. Outwork udostępnia użytkownikom możliwość wystawiania rachunków i faktur z tytułu umów zawieranych pomiędzy nimi, jako nieodpłatną funkcjonalność portalu. Korzystanie z niej nie jest wymagane.
3. Outwork udostępnia użytkownikom możliwość rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, będących konsekwencją niezrealizowania umów czy porozumień pomiędzy użytkownikami. Funkcjonalność ta udostępniana jest bezpłatnie.
4. W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy użytkownikami, Outwork sugeruje wystąpienia na drogę sądową.

VIII. PŁATNOŚCI, PROWIZJE, OPŁATY
1. Operatorem płatności elektronicznych na portalu outwork.pl jest firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, zwana dalej Operatorem Płatności.
2. Wszelkie reklamacje, związane z procesem dokonywania płatności, należy kierować bezpośrednio do Operatora Płatności.
3. Użytkownicy portalu outwork.pl, dokonują wzajemnych rozliczeń przy wykorzystaniu rachunku online, prowadzonego przez Operatora Płatności na rzecz Outwork.
4. Każdorazowo, konieczność dokonania płatności na rachunek online portalu outwork.pl, spoczywa na tym użytkowniku, który wprowadza zlecenie na portal outwork.pl, w chwili zaakceptowania oferty użytkownika podejmującego się zlecenia. Po dokonaniu wpłaty, użytkownik podejmujący się zlecenia ma obowiązek niezwłocznego przystąpienia do jego realizacji.
5. Realizacja zlecenia zostanie uznana za zakończoną, gdy użytkownik wprowadzający zlecenie na portal outwork.pl potwierdzi jego odbiór. W takim przypadku, Outwork przekaże środki użytkownikowi podejmującemu się zlecenia, w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia odbioru od użytkownika wprowadzającego zlecenie.
6. Prowizja z tytułu wprowadzenia zlecenia na portal outwork.pl przez użytkownika wynosi 3% kwoty jego wartości, i jest należna operatorowi portalu. Prowizja jest opłacana wraz z wpłatą na rachunek online portalu outwork.pl, po zaakceptowaniu oferty użytkownika podejmującego się zlecenia.
7. Pozostałe usługi portalu outwork.pl regulowane są szczegółowymi warunkami ich zamówienia.

IX. WYŁĄCZENIE GWARANCJI
1. Outwork nie odpowiada za zawierane pomiędzy poszczególnymi użytkownikami umowy, porozumienia oraz przekazywane sobie dane i informacje.
2. Outwork nie odpowiada za realizację postanowień umów i porozumień zawieranych pomiędzy użytkownikami portalu.
3. Outwork nie odpowiada za ewentualne szkody, wynikłe z tytułu niezrealizowania postanowień umów i porozumień zawieranych pomiędzy użytkownikami portalu.
4. Outwork nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych oraz oświadczeń i informacji przekazywanych sobie przez użytkowników portalu, a także za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez użytkowników, za ich wiarygodność i wypłacalność.
4. Outwork nie może również wykluczyć z całkowitą pewnością, że nazwa użytkownika i hasło nie trafią w ręce osoby nieupoważnionej przez użytkownika do składania oświadczeń woli. Ryzyko zaistnienia takiej sytuacji ponosi wyłącznie użytkownik. Wyłączona jest odpowiedzialność Outwork jako posłańca działającego bez umocowania, z wyjątkiem działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

X. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Outwork nie odpowiada za to, że portal outwork.pl przejściowo, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych, nie będzie dostępny dla użytkownika, jeżeli brak dostępu nie przekroczy łącznie 5% czasu w roku kalendarzowym oraz gdydłuższe przerwy w dostępie nie będą spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo.
2. Outwork nie odpowiada za prawdziwość lub/i kompletność informacji umieszczanych na stronie internetowej outwork.pl oraz jej podstronach przez użytkowników.
3. Outwork nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z awariami i błędami używanego oprogramowania i sprzętu, jak i w szczególności w związku z technicznymi usterkami w internecie. W szczególności Outwork nie ponosi żadnej niezależnej od winy odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku braku dostępu do Internetu lub wskutek bezusterkowego działania Internetu, wskutek stosowania oprogramowania lub sprzętu przy korzystaniu ze strony internetowej outwork.pl, jak i błędnego lub wadliwego wykonywania umownych świadczeń z powodu problemów technicznych z oprogramowaniem i sprzętem lub internetem. Znajduje to w szczególności zastosowanie w przypadku ograniczeń w wykonaniu świadczeń, które mogą wynikać z niekompatybilności lub ze specyficznych parametrów oprogramowania klienta lub jego dostawcy usług.
4. Outwork nie odpowiada za szkody wynikające z nieumyślnego naruszenia nieistotnego obowiązku umownego. Dotyczy to również nieumyślnego naruszenia nieistotnego obowiązku podczas negocjacji i odpowiedzialności ustawowej spowodowanej działaniem nieumyślnym.
5. W przypadku odpowiedzialności, z wyjątkiem działania umyślnego, obowiązek odszkodowawczy ograniczony jest do szkód typowych i dających się przewidzieć, w każdym zaś przypadku jedynie do wysokości przeciętnej szkody.
6. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności znajdują odpowiednio zastosowanie również wobec przedstawicieli ustawowych,
pracowników i osób trzecich, którymi Outwork posługuje się w celu świadczenia e-usługi.

XI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu są w części lub w całości prawnie nieważne, lub gdy utracą swa ważność w przyszłości, nie narusza to ważności pozostałych jego zapisów.